Bài tập Chân và Tay cho người bị TAI BIẾN - REPS

Student
Program info

REPS- Recovery Exercise Post Stroke


Welcome to the REPS app!

REPS consists of two post stroke exercise programs TASK and PUSH.
Both programs utilise a stragety that can assist recovery after stroke -task oriented repetitive exercise. TASK involves the repetitive practice of four everyday tasks whereas PUSH involves the repetitive practice of arm movements.

Tiện lợi hơn
Cài đặt ngay

Bài tập hiệu quả nhất khi mọi người có thể dễ dàng truy cập. Bạn có thể truy cập video trực tiếp trên web hoặc cài đặt trên điện thoại để truy cập trực tiếp trên màn hình chính điện thoại của bạn.